Informace k zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 a pro děti po odkladu školní docházky.
Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024, musí zákonný zástupce dítěte opět přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně při zápisu zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

K žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit obě tato doporučení:

  • doporučující posouzením příslušného školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky a budou mít v den zápisu potřebná doporučení, vyplňují pouze žádost o odklad povinné školní docházky.

Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

K žádosti musí doložit tyto dokumenty:

  • pro dítě narozené v období od září do konce prosince 2018 - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • pro dítě narozené v období od ledna do konce června 2019 - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře


K zápisu přineste:

  • rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce dítěte
  • v případě dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – vízový doklad dítěte, místo pobytu, doklad o oprávnění dítě zastupovat


Upozorňujeme Vás na důležité skutečnosti:
Doporučujeme, aby se oba zákonní zástupci shodli na tom, do které školy jejich dítě nastoupí k plnění povinné školní docházky. V případě, že se rodiče nedohodnou a jeden z nich podá žádost o přijetí bez vědomí toho druhého, který s vybranou školou nebude souhlasit, může nastat situace, že dítě nebude moci v září do školy nastoupit.

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat jeden zákonný zástupce dítěte, pokud žijí rodiče ve společné domácnosti.
Pokud mají rodiče rozdělenou péči, je v žádosti nutný podpis obou zákonných zástupců a uvedení kontaktu na oba rodiče.

Pro školní rok 2024/2025 bude otevřena pouze jedna 1. třída s předpokládaným počtem 25 dětí.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100