Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence.

Pracovníci :

Výchovný poradce:
Mgr. Lukáš Kubíček: kubicek@tgmbilovec.cz

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová: wolfkvitova@tgmbilovec.cz

Školní metodik prevence:
Mgr. Gabriela Paskerová: gabrielapaskerova@tgmbilovec.cz

Konzultace: po předchozí domluvě

Cíle:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • ve spolupráci s třídními vyučujícími mapování a řešení nadměrné absence a neomluvené absence žáků
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • metodickou a poradenskou podporu učitelům i rodičům
 • zajištění spolupráce pracovníků školy při jednáních se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti jednotlivých pracovníků:

Výchovný poradce

 • vedení agendy žáků s podpůrnými opatřeními
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • konzultace s žáky, rodiči, vyučujícími směřující k řešení problému, jež jsou v kompetenci výchovného poradce
 • spolupráce s třídními vyučujícími a pedagogy
 • odesílání žádostí o odborná vyšetření
 • organizace úkonů při zavádění podpůrných opatření
 • kariérové poradenství; vedení agendy přihlášek a zápisových lístků na střední školy
 • předávání informací plynoucích ze změn legislativy
 • koordinace spolupráce pedagogů při tvorbě IVP a naplňování podpůrných opatření
 • intervence v krizových situacích
 • vyhledávání žáků vyžadujících odbornou pomoc (vyšetření v PPP, SPC, psycholog apod.)
 • spolupráce se zákonnými zástupci
 • účast na jednání výchovné komise

Další rozsah práce výchovného poradce je popsán v příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Metodik prevence

 • Koordinace realizace aktivit školy zaměřených na prevenci patologický jevů (záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších).
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně - vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 • Vyhledávání žáků s rizikem či projevy rizikového chování - poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • účast na jednání výchovné komise

Poskytování podpůrných opatření a poradenských služeb vychází z platné legislativy.

Úzká a přímá spolupráce pracovníků ŠPP má za cíl co nejefektivněji poskytnout žákům, rodičům i pedagogům své služby.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100