Whistleblowing - ochrana oznamovatele

Podávání oznámení dle zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

V případě oznámení dle zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů pozici řešitele oznámení zastává:

Ing. Milan Seidler, SEID, s.r.o.,

684 01 Nížkovice 142,

IČ: 066 32 017,

tel.: +420 724 094 634,

mail: milan.seidler@seid.cz

Oznámení lze podávat:

- písemně na adresu Řešitele oznámení (viz výše), nebo sídla Organizace. V případě písemného oznámení adresovaného na sídlo Organizace je nutné na obálku nadepsat "Neotevírat! – písemné oznámení předat osobě v pozici Řešitele oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů č.171/2013Sb.",elektronicky na mail Řešitele oznámení: milan.seidler@seid.cz

- elektronicky (i anonymně) lze podávat oznámení mailem na mailovou adresu Řešitele oznámení. Anonymní mail si oznamovatel může vytvořit u kteréhokoliv provozovatele mailových schránek – na tento mail Řešitel oznámení pošle i závěry z provedených šetření,

- v případě, že oznamovatel nedůvěřuje Řešiteli oznámení organizace, může oznámení podat elektronicky prostřednictvím internetové aplikace Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ ,

- telefonicky na telefonním čísle Řešitele oznámení: +420 724 094 634,

- datovou schránkou na datovou schránku Řešitele oznámení organizace (ID: tbhwnss)

- osobně ústně na místě a v čase předem dohodnutých s Řešitelem oznámení organizace (kontakty viz výše). Podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu i po žádosti Oznamovatele, nejpozději do 14 dnů na místě dle vzájemné dohody Oznamovatele a Řešitele oznámení. Pokud mezi mini nedojde ke vzájemné dohodě o místě setkání, bude místo setkání sídlo Organizace, kde si Řešitel oznámení vyčlení samostatnou místnost pro realizaci ústního oznámení, formou uveřejnění.

Organizace (povinný subjekt) nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro organizaci nevykonává práci nebo jinou činnost podle §2 odst. 3 písmeno a), b),h) nebo i) zákona č. 171/2023 Zákon o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (viz. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171?text=o+ochran%C4%9B+oznamovatel%C5%AF ).

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100