O nás

Trocha historie nikoho nezabije

Naše škola má dlouhou tradici. Vznikla v roce 1923 díky obětavým a nadšeným vlastencům, kteří toužili mít uprostřed německého města vlastní českou školu. Podařilo se. V roce 1930 škola vzdělávala 170 žáků nejen z Bílovce, ale i z širokého okolí, např. i ze Studénky.

V 70. letech 20. století měla škola dokonce 620 žáků. První stupeň sídlil v samostatné budově na náměstí, školní družina a jídelna byla v budově České besedy na Ostravské ulici. Přesto bylo nedostatek místa, takže v 80. letech byla historická budova školy rozšířena o moderní přístavbu.

V roce 2011 se první stupeň přestěhoval do nové podkrovní přístavby na Ostravské ulici a do budovy školy se také přestěhovala školní družina a jídelna.

Proč máme tak dlouhatánský název

V roce 2003 byly s naší Základní školou Tomáše Garrigua Masaryka sloučeny Základní škola a Mateřská škola v Lubojatech a Mateřská škola na Wolkerově ulici. Proto naše škola dnes nese dlouhý název Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace. 1.července 2015 nám přibylo nové odloučené pracoviště na Wolkerově ulici - zde jsou zřízeny třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jak jsme na tom dnes

Hlavní částí celé příspěvkové organizace je budova Základní školy T. G. Masaryka na Ostravské ulici (více na https://www.tgmbilovec.cz/).

V ní vzděláváme přes 300 žáků ve 13 - 14 třídách. První stupeň je umístěn ve 4. patře v kouzelném prostředí podkroví. Školní družina se nachází v přízemí hlavní budovy hned naproti vchodu do školy. Naproti vstupu do šaten žáků je umístěna školní jídelna. Součástí školy je i tělocvična, cvičná kuchyň, dvě počítačové učebny, odborná přírodovědná učebna, jazyková učebna, dílny, všechny třídy jsou vybaveny buď interaktivními tabulemi, nebo dataprojektory a počítači napojenými na internet. K budově školy zezadu přiléhá školní hřiště s prostorem pro první stupeň a školní družinu, je dobře vybavené pro výuku tělesné výchovy, jeho součástí je i velká travnatá plocha.

V budově sídlí vedení celé příspěvkové organizace, rodiče zde najdou ředitelku a zástupkyni, ekonomku i sekretářku.

Co rodičům a žákům nabízíme

Naše děti nemusejí po celý den opustit bezpečný areál školy, a přesto si mohou zasportovat, dobře se najíst nebo se pobavit. O menší děti z prvního stupně se tak postaráme od 6 hodin do 16.30.

Pěstujeme vnitřní klima školy:

 • přátelské prostředí,
 • klidná rodinná atmosféra,
 • jasný řád a dodržování pravidel,
 • nekompromisní boj s jakýmikoliv projevy netolerance a agresivity mezi žáky,
 • individuální přístup k žákům a jejich rodičům - pravidelné konzultace ve třech, úzká spolupráce s rodiči při řešení jakýchkoliv problémů (východiskem je aplikace Adlerovy individuální psychologie a Dreikursovy metody modifikace nežádoucího chování dětí),
 • intenzivní komunikace učitelů s rodiči prostřednictvím Školy Online.

Držíme se zásady "Kdo si hraje, nezlobí."

Svou činností se škola snaží naplňovat své heslo "Škola, kde to žije." Nabízí žákům pestrou paletu aktivit v rámci školních projektů, dává prostor jak žákům talentovaným, tak žákům s různými poruchami učení a chování. Děti se mohou zapojit do různých aktivit přímo ve škole (některé z nich probíhají ve spolupráci s Domem dětí a mládež, Sdružením rodičů a Školním sportovním klubem):

 • Lehká atletika
 • Vaření
 • Divadlo
 • Tanec
 • Zpěv
 • Práce se dřevem, kovem, keramikou
 • Šachy
 • Konverzace v cizích jazycích

Co je pro nás také důležité

 • Odborná kvalita učitelů - průběžné vzdělávání pedagogů zaměřené na motivační a aktivizační metody, badatelskou výuku, metody kritického myšlení a metody Hejného výuky matematiky
 • Kvalita výuky - využívání moderních technologií, aktivita a samostatná kreativní práce žáků, všestranný rozvoj žáků ve všech vzdělávacích oblastech
 • Propojení výuky s praktickým životem - např. práce ve školní dílně, exkurze do výrobních podniků, účast žáků v projektech, které propojují školní výuku s praxí (např. Řemesla nás baví aj.)
 • Intenzivní spolupráce s rodiči - organizace besed a společných akcí
 • Zapojení školy do života města - např. spolupráce s Klubem seniorů, účast v kulturních a sportovních akcích města, realizace kulturního programu v obřadní síni města, atd..

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100