Přijatí 1.třída

Číslo jednací: 275/2024TGM-R
Datum vydání rozhodnutí: 06. 05. 2024

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijímá ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec,
Ostravská 658/28, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024 žadatele o přijetí uvedené
pod těmito registračními čísly:

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Datum vyvěšení: 06. 05. 2024
Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu:

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100