Sdružení rodičů při ZŠ T.G.M.

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T.G.M. bylo založeno z několika důvodů. Jedním z nich je možnost získání sponzorských příspěvků, které pomáhají zlepšit podmínky i způsob vyučování všech dětí. Tento důvod uvádím jako první, protože tyto získané finanční prostředky nejsou zanedbatelné. Druhým důvodem je aktivní zapojení rodičů do dění ve škole a hlavně možnost do tohoto dění vstoupit a ovlivnit ku prospěchu obou stran. Naštěstí je už dávno pryč doba, kdy se rodič obával vznést nějakou námitku či požadavek škole ze strachu, že by nepříznivě ovlivnil prospěch svého dítěte. Třetím a neméně významným důvodem je i možnost získání cenných informací týkajících se chodu školy a činnosti žáků přímo od vedení školy, pedagogů i dalších výchovných pracovníků školy. Čtvrtým důvodem je získání anonymity při řešení velmi citlivých a důvěrných situací. Rodič se v takovém případě obrátí na zástupce třídy, třídního učitele nebo výchovného poradce, který jako třetí osoba řeší problém anonymně, bez udání jména a příjmení dotčených osob. Taková jednání nebývají příliš častá, ale za dobu činnosti sdružení se v praxi osvědčila. Dalším z důvodů je motivace žáků. Jejich názory a připomínky mohou být velmi důležité pro rozvoj a úroveň školy. Prostřednictvím rodičů mohou být konfrontovány s možnostmi a stanovisky vedení školy a pedagogů. Větší míra účasti na dění ve škole je prospěšná nejen pro rodiče, ale i žáky samotné.

Situace školství v ČR je velmi složitá, zvláště kvůli neustále se snižujícím výdajům státu. Díky vzájemné spolupráci rodičů dětí a pedagogických pracovníků se nám daří některé potíže překonávat a do jisté míry tím zmírňovat dopad této situace na naši školu. Tato pomoc je sice kapičkou v moři, ale kdo jiný by měl mít větší zájem na "dobré kondici" naší školy, než my rodiče?

Členem sdružení rodičů se automaticky stává každý rodič, který zaplatí roční příspěvek ve výši 250,- Kč za žáka. Tyto finanční prostředky jsou dětem během školního roku "vráceny" například ve formě příspěvku na lyžařský zájezd, úhrady nákladů za autobus na výlet jednotlivých tříd, návštěvu kina, nákup hraček, knížek či stolních her do školní družiny apod. Z těchto prostředků je hrazen i nákup květin a zákusků u příležitosti Dne učitelů a to je jediný případ, kdy příspěvek nečerpají děti. Jedná se o poděkování rodičů učitelům za jejich neúnavnou práci. Veškeré příjmy a výdaje sdružení a jejich struktura jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Děti rodičů nečlenů (rodičů, kteří příspěvek za děti neuhradili) jsou však ze všech finančních a hmotných podpor vyřazeni. Takže je bohužel možné, že např. na Den dětí nedostanou tyto děti žádný dárek a to se týká i daru, který děti "deváťáci" dostávají při slavnostním uzavření školní docházky v kapli sv. Barbory. Při hlasování valné hromady, kde mohou rodiče jednou ročně řešit otázky, které je zajímají a mohou o nich spolurozhodovat, nečlenové hlasovat nemohou.

Ing. Kristýna Víchová, Sdružení rodičů ZŠ a MŠ TGM Bílovec, z. s.

email: srpstgmbilovec@seznam.cz T: 608 877 352

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100