Vycházející žáci

Na tomto místě naleznou informace především vycházející žáci a jejich rodiče. Informace ohledně přihlášek na střední školy, data a termíny, různé akce apod. .
Informace jsou doplňovány průběžně dle aktuální situace.

Jak postupovat v případě neúspěchu v 1. kole

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí zveřejněním výsledků vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje, v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy. • Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY. • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem. • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

Vzdání se práva na přijetí

Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci 2. kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v 1. kole). • Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto dalšího kola. • Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat). • Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení 

Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024.

• Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024.

• Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná zkouška. • Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.

• Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

SHRNUTÍ

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili. Pozor, ten, kdo nekonal jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Významná změna nastává v tom, že střední školy musí i ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou).


Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení

Druhé kolo by mělo probíhat na základě stejných vstupních údajů jako první kolo. Třetí a případně další kola budou už organizovat samotné školy.

Pro druhé kolo přijímacího řízení si tedy můžeš podat:

až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),

až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

I ve druhém kole se uplatňuje pravidlo prioritizace výběru oborů vzdělání ve vybraných školách stejně, jako tomu bylo v prvním kole. Je důležité vybrané školy a jejich obory seřadit na přihlášce podle toho, kam chceš nejvíce – pořadí určuje, na jakou školu/obor budeš přijat/a.


Jak zjistíš, které střední školy mají volná místa?

20. května 2024 – v systému DiPSy bude zveřejněn kompletní seznam škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání.

DiPSy


Pohlídej si termín podání přihlášky

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je potřebné podat do 24. května 2024.


Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení

3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.

• Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.

• Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Přihlášky nelze podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.

• Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.

• Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.

• Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.

• Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2024

MŠMT v pátek 8.9. 2023 oznámilo termíny přijímacího řízení na SŠ. Nově se budou zkoušky konat ne ve dvou za sebou jdoucích dnech, ale první termín bude v pátek 12.dubna 2024 a druhý termín až po víkendu, tedy v pondělí 15. dubna 2024. Toto je jedna z prvních a konkrétních změn, které deváťáky v letošním roce čekají. MŠMT a Cermat momentálně projednávají další úpravy a změny

  • Den pro SŠ s přehlídkou středních škol se uskuteční na ZŠ Komenského Bílovec ve čtvrtek 30.11.2023. Podrobnější informace budou včas zveřejněny.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100