Přestup na TGM Bílovec do 6.ročníku

04.06.2024

Přijímání žáků do 6. ročníku základní školy

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 6. ročníku v případech, kdy počet zapsaných žáků bude vyšší než počet volných míst.
Ve školním roce 2024/2025 budeme mít 2 šesté třídy o celkové maximální kapacitě 60 žáků.

O přijetí dítěte do základní školy rozhoduje vždy ředitelka základní školy. Ředitelka školy přijme do 6. ročníku děti, které prostřednictvím svého zákonného zástupce podají žádost o přestup z jiné školy.

Při rozhodování o přijetí dětí bude ředitelka školy postupovat podle následujících kritérií:

1. Do šestých tříd budou automaticky zařazeny děti, které doposud navštěvovaly 1. stupeň Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace a poté přednostně žáci ze spádových obvodů.

2. Pokud nebudou třídy těmito dětmi naplněny, budou do naplnění kapacity šestých tříd přijímány děti z jiných škol.

3. Prvním kritériem přijetí dětí z jiných škol do běžných tříd je sourozenec ve škole.

4. Pokud ani potom nebude kapacita šestých tříd naplněna, budou zbývající místa zaplňována postupně podle toho, jak budou přihlášky podávány.

Žádosti o přestup (níže ke stažení) na naši školu bude možno podat na sekretariátu školy
ve dnech 4.6. do 17°°hodin a potom 6.6 2024 do 17°° hodin.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

V Bílovci dne 10. 05. 2024 Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100