Podzimní projetkový den nás všech společně jedině v přírodě

30.10.2023

Podzim v přírodě 

Před letošními podzimními prázdninami jsme využili s našimi žáky ZŠ Wolkerova krásný podzimní den k projektové výuce. Ta pravá podzimní atmosféra u nás zavládal v úterý 24. 10. 2023. 

Projekt je pro žáky chápán jako komplexní pracovní úkol, při němž žáci samostatně řeší určitý problém – pro naše žáky specifikován jednoduše a prakticky. Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Žáci spolupracují na dosažení cíle projektu, který je představován konkrétním výstupem, tj. výrobkem či praktickým řešením problému. Při této učební metodě je využíváno mezipředmětového vzdělávání, přičemž se žáci učí samostatnému řešení úkolů v reálných situacích, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí, práci s různými informačními zdroji, neméně ale také si rozvíjejí své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii i pozitivní sociální vztahy mezi žáky. 

Cíle aktivit naší turistické procházky v okolí Bílovce byly v letošním školním roce stanoveny v jednoduchém cílovém zaměření pro předměty prvouka, přírodověda, přírodopis, tělesná výchova a informatika. Jednoznačně šlo především o orientaci žáků v blízkém okolí a s tím související spuštění a ovládání známé aplikace mapy.cz, dále využití fotoaparátu, orientace na kompasu, pozorování a popis viditelných proměn v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, popis střídání ročních období, vhodné chování podle zásad ochrany přírody a životního prostředí, začleňování pohybu do denního režimu a usilování o zlepšení a udržení pohybových dovedností, zdokonalování základních lokomocí, dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při pohybových činnostech v přírodě a silničním provozu. Naší projektovou výukou vedeme žáky k samostatnosti, rozvíjíme kritické myšlení a klademe důraz na praktickou využitelnost poznatků.

Turistické vycházky se zúčastnili žáci všech ročníků. Chtěla bych velmi ocenit mladší děti, které náročnou trasu v délce téměř 10km trasy (9, 5 km)  zvládly bravurně. Odnesli jsme si z projektového dne nové zážitky, zkušenosti a informace, ať už to byla práce s mobilní aplikací či kompasem při hledání správné trasy, nezbytná orientace nás všech podle turistických značek a ukazatelů – s neméně důležitým pozorováním a popisem viditelných změn v přírodě. Seznámení se štafetovým během bylo pro žáky výrazně motivačním prvkem z oblasti TV při zdokonalování pohybových schopností. Odměnou nám byla dobrá nálada a krásné podzimní počasí. L. Výtisková (vyučující)

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100