Péče o zdraví – péče o občana

03.01.2023

Zdraví vs. zdravotní postižení aneb Co o něm víme, jak případně pomoci sobě nebo jak můžu pomoci druhým

Problematika zdravotního postižení se v dnešní době dotýká téměř každého z nás, jelikož se z mnoha důvodu rapidně zvýšil počet osob, které nějakým druhem zdravotně jsou omezení a trpí. Ať již v rodině či na veřejnosti, s osobami s hendikepem se setkáváme dnes a denně. Žáci 2. stupně během Výchovy ke zdraví navštívili nástěnku EVVO, kde se informovali ohledně jednotlivých postižení a možném přístupu k těmto osobám. Adéla Víchová, vyučující VZ

Problematika zdravotního postižení je také součástí vzdělávacího obsahu předmětu Výchova k občanství, kde v tematickém okruhu Péče o občana a jeho zdraví jsou žáci seznamováni s druhy zdravotního postižení, s vybranými kompenzačními a rehabilitačními prostředky a pomůckami, kde získávají vhled a poznatky v oblasti pomoci těmto lidem jak ze strany laskavého a starostlivého lidského chování, tak ze strany možné státní pomoci. Okruhu zdravotního postižení (sluchového, tělesného, mentálního, zrakového) se budeme věnovat v lednovém učivu Výchovy  k občanství, látku zaktivizujeme žákovskou prací na tabletu , a to vyhledáváním informací, ale i čtením lidských příběhů, které člověka mohou vědomostně obohatit a lidsky posunout zase o kousek dál.

V. Wolf Kvitová, vyučující VO

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100