Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2017/2018 stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) ve znění pozdějších předpisů.

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

Důležité informace

Jednotná zkouška

• organizačně vše zajišťuje Centrum – přípravu zadání testů, distribuci testů,
hodnocení výsledků testů
• jednotná zkouška se koná z Českého jazyka a Matematiky
• test z Českého jazyka trvá 60 minut, z Matematiky 70 minut
• uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se mu lepší
výsledek
• v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na
přihlášce na 1. místě, v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě (v případě
Gymnázia se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam)

Přijímací řízení SŠ – hodnocení uchazečů


Hodnocení přijímacího řízení se skládá ze 4 částí:
- hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
- výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení
- výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
- případně dalších skutečností (soutěže, olympiády, atd.)

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018:

4leté obory vzdělání:

1. termín: 12. dubna 2018 (čtvrtek)
2. termín: 16. dubna 2018 (pondělí)

6letá a 8letá gymnázia:

1. termín: 13. dubna 2018 (pátek)
2. termín: 17. dubna 2018 (úterý)

náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělání jednotně:


1. termín: 10. května 2018 (čtvrtek)
2. termín: 11. května 2018 (pátek)

 

Základní parametry

• termín pro podání přihlášek do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je
stanoven na 1. března 2018 (ve všech formách vzdělávání)
• jednotná zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % (v oboru
Gymnázium se sportovní přípravou 40 %)
• termín pro přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky je stanoven
od 12. do 28. dubna (jednotná zkouška i školní přijímací zkouška)

Přijímací řízení 2017/2018 – termíny

• do 31. října 2017: vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou
• do 30. listopadu 2017: odevzdání přihlášek do 1. kola oborů s talentovou zk.
• od 2. do 15. ledna 2018: talentové zkoušky do oborů SŠ
• od 2. ledna do 15. února 2018: talentové zkoušky do oboru Gymnázium se SP
• od 15. do 31. ledna 2018: talentové zkoušky v konzervatořích
• do 31. ledna 2018: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů bez talent. zk.
• do 1. března 2018: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám
• od 12. do 28. dubna 2018: období pro přijímací zkoušky v oborech s MZ
(jednotná zkouška + školní přijímací zkouška)
• od 22. do 30. dubna 2018: období pro přijímací zkoušky v oborech s VL
• 10. a 11. května 2018: konání jednotných testů v náhradním termínu

Jednotná přijímací zkouška 2018 - další informace

Jak postupovat v případě neúspěchu u přijímacího řízení:

Vzhledem k tomu, že školy sestavují pořadí přijatých uchazečů ze všech, kteří se na daný obor hlásili, je veliká šance, že část uchazečů na daný obor nenastoupí, jelikož mohli být přijati na jinou školu/obor, která byla pro ně lepší volbou.

Z tohoto důvodu je žádoucí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Více zde:

Odvolání text

ODVOLÁNÍ proti nepřijetí na SŠ

Statistika a přehledy

Přehlídky středních škol
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
V NOVÉM JIČÍNĚ

• Atlas školství  (vyhledávání škol a oborů v ČR)
TEST volby povolání  (jednoduchý test osobnosti)
• Portál MPSV (vyhledávání škol a oborů v ČR)
• Infoabsolvent (vyhledávání škol a oborů v ČR)
• Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
• ISTP- katalog pracovních pozic
• Národní ústav pro vzdělávání
• Adresář škol na stránkách MŠMT