GEMMA 2019

- přehlídka středních škol -

 úterý 22. října a ve středu 23. října 2019

 

v Novém Jičíně v sále fy Varroc Lighting Systems s.r.o., Suvorovova 195

Důležité informace

Jednotná zkouška

Organizačně zajišťuje CERMAT - přípravu zadání testů, distribuci testů, hodnocení výsledků testů

 • jednotná zkouška se koná z českého jazyka a literatury a matematiky
 • test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky 70 minut
 • uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát (v souladu s přihláškou ke vzdělávání) - započte se mu lepší výsledek
 • v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě, v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě (v případě Gymnázia se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam)

Přijímací řízení SŠ – hodnocení uchazečů

 • Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:
 1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 2. výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
 3. výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
 4. případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. soutěže, olympiády, atd.).
 

Přihlášky

 • možnost podání v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášek do oborů vzdělání bez talentových zkoušek + dalších 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech není počet přihlášek omezen.
 • vyhlášeni výsledků přijímacího řízeni: přijati pouze zveřejněním, nepřijatí zasláním písemného rozhodnutí
 • potvrzení zájmu o vzdělávání ve škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
 • možnost uplatnit zápisový lístek pouze jednou
 • možnost vzít zápisový lístek zpět pouze ve dvou případech: úspěšné odvolání a uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou
 • zápisový lístek vydá ZŠ
 • ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (např. test studijních předpokladů)
 • ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí
 • pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízeni
 • možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 • odvolání vyřizuje v první fázi ředitel SŠ (možnost autoremedury), poté KÚ

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019:

Termín pro podání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky je stanoven na 1. března 2019.
 • jednotná zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % (v oboru Gymnázium se sportovní přípravou 40 %)
 • termín pro přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky je stanoven od 12. do 28. dubna (jednotná zkouška i školní přijímací zkouška)
 • Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín:                  pátek 12. dubna 2019
 2. termín:                  pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín:                  úterý 16. dubna 2019
 2. termín:                  středa 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na

 1. termín:                  pondělí 13. května 2019
 2. termín:                  úterý 14. května 2019

Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/2019

 • do 31. října 2018: vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou
 • do 30. listopadu 2018: odevzdání přihlášek do 1. kola oborů s talentovou zk.
 • od 2. do 15. ledna 2019: talentové zkoušky do oborů SŠ
 • od 2. ledna do 15. února 2019: talentové zkoušky do oboru Gymnázium se SP
 • od 15. do 31. ledna 2019: talentové zkoušky v konzervatořích
 • do 31. ledna 2019: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů bez talent. zk.
 • do 1. března 2019: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám
 • od 12. do 28. dubna 2019: období pro přijímací zkoušky v oborech s MZ (jednotná zkouška + školní přijímací zkouška)
 • od 22. do 30. dubna 2019: období pro přijímací zkoušky v oborech s VL 13. a 14. května 2019: konání jednotných testů v náhradním termínu

Jednotná přijímací zkouška 2018 - další informace

Jak postupovat v případě neúspěchu u přijímacího řízení:

Vzhledem k tomu, že školy sestavují pořadí přijatých uchazečů ze všech, kteří se na daný obor hlásili, je veliká šance, že část uchazečů na daný obor nenastoupí, jelikož mohli být přijati na jinou školu/obor, která byla pro ně lepší volbou.

Z tohoto důvodu je žádoucí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Více zde:

Odvolání text

ODVOLÁNÍ proti nepřijetí na SŠ

Statistika a přehledy

Přehlídky středních škol
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
V NOVÉM JIČÍNĚ

• Atlas školství  (vyhledávání škol a oborů v ČR)
TEST volby povolání  (jednoduchý test osobnosti)
• Portál MPSV (vyhledávání škol a oborů v ČR)
• Infoabsolvent (vyhledávání škol a oborů v ČR)
• Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
• ISTP- katalog pracovních pozic
• Národní ústav pro vzdělávání
• Adresář škol na stránkách MŠMT