Speciální vzdělávání

ZPĚT

ZŠ Wolkerova, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec

Napomáháme dětem porozumět tomu, co se od nich očekává nejen při vzdělávání

 • Školní rok 2020/2021 jsme zahájili s počtem 14 žáků ve dvou tzv. speciálních třídách.
 • Jedná se o samostatné třídy při běžné základní škole. Jejich zřízení podléhá legislativním požadavkům a druhu zdravotního postižení/znevýhodnění vzdělávaných žáků.
 • V našem případě se dotýká vyšší až vysoké míry speciálně vzdělávacích potřeb postižení mentálního, které je mnohdy v kombinaci s poruchami chování, pozornosti, komunikačními či poruchou autistického spektra.
 • I když jsou naše třídy I. a II. D zřízené jako třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením, máme v kolektivu také žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.
 • Způsob výuky je s doporučením poradenského centra v kompetenci speciálních pedagogů, kteří v každodenní spolupráci s asistentkami volí adekvátní pedagogické postupy k naplňování práva dítěte na vzdělání, i když jeho zdravotní stav mu cestu ke vzdělání znesnadňuje.
 • Zdravotní znevýhodnění je zohledněno počtem žáků speciální třídy (4–6).
 • Vzdělávání realizují kvalifikovaní pedagogové s potřebnou speciálně pedagogickou způsobilostí.
 • Je využívána velká škála metod, forem, postupů, včetně strukturovaného učení metodiky TEACCH programu – vizualizace, strukturalizace, motivace a individualizace výuky.
 • Každému žákovi se snažíme vytvořit srozumitelné učební prostředí.
 • Vedeme žaky k porozumění a k úspěchu.
 • Minimalizujeme problémy s chováním, které v případě únavy, nejistoty, úzkosti, neúspěchu či nepochopení mohou u žáka s mentálním postižením nastat.
 • Klademe důraz na využití individuálních schopností, nácvik sebeobsluhy a samostatnosti.
 • Stavíme na nezbytné a fungující spolupráci s rodinou.
 • Každý žák je zároveň naším učitelem, cesty vzdělávání máme propojeny.

V. Wolf Kvitová

TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children - péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci /volně přeloženo/)

je modelovým programem péče o lidi s autismem v každém věku. Zahrnuje mimo jiné i speciální výchovně vzdělávací program, který vychází z potřeb těchto lidí a specifik PAS – poruchy autistického spektra.
V České republice využíváme metodiku tohoto programu a mluvíme o tzv. strukturovaném učení.
• Strukturované učení je strategie, která byla vyvinuta speciálně pro vzdělávání dětí s autismem.
• V podstatě je to metodika výchovy a vzdělávání.
• Tento systém napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává.
• Učení je navrženo tak, aby minimalizovalo problémy s chováním tím, že vytvoří prostředí, které je pro děti srozumitelné a v němž jsou úspěšné.
• Dítě musí mít jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení, jinak je pro něj tato práce únavná a tíživá.
• Strukturované učení klade důraz na využití individuálních schopností, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metod alternativní komunikace a vyzdvihuje nutnost spolupráce s rodinou.
• Tento princip vzdělávání je uplatňován především ve třídách pro děti s poruchou autistického spektra, ale svůj význam má také při vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením či s poruchou komunikace.

Fotogalerie: Speciální vzdělávání

Jak poznat autismus?