Informace

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2018/2019

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá také v letošním školním roce

v budově ZŠ Wolkerova (ZSW). Jde o odloučené pracoviště ZŠ a MŠ TGM Bílovec. Všichni žáci jsou

na doporučení školského poradenského zařízení (konkrétně SPC) a žádosti zákonných zástupců

vzděláváni ve speciálních třídách, které jsou dle školské legislativy zřizovány podle druhu zdravotního

znevýhodnění žáků. V našem případě jde o dvě speciální třídy pro žáky s mentálním postižením a

autismem. V obou třídách pracují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci - speciální pedagogové a

asistenti pedagoga.

 

Třída I. D je od roku 2015/2016 zřízena jako specializovaná třída pro žáky s autismem a přidruženým

mentálním postižením. Snížený počet žáků třídy (4 - 6) reflektuje vysokou míru vzdělávacích potřeb

žáka v důsledku postižení. Při vzdělávání žáků je uplatňován speciální přístup strukturovaného učení,

které respektuje zásady vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS): strukturalizace

(prostředí, času, zadávaných úkolů), vizualizace (slovních instrukcí, úkolů, činností), individualizace

(ročníkového učiva, učebních plánů, vzdělávacích požadavků, vysoká míra motivace žáka).

Aktuálně je ve třídě I. D pět žáků s PAS.

Třída je ročníkově i stupni základního vzdělávání (ZV) složená a sestává: 3., 4., 5., 6., a 9. ročník.

Někteří žáci plní očekávané tzv. minimální výstupy dle RVP ZV, jiní žáci v důsledku středně těžkého

mentálního postižení pak očekávané výstupy vzdělávacího programu ZŠ Speciální (ZŠS). Tito žáci jsou

v závěrečném hodnocení na vysvědčení hodnoceni slovně formou stručného formalizovaného

výroku. Školní docházka vzdělávacího oboru ZŠS je desetiletá, první stupeň je tvořen 1. - 6. r., druhý

stupeň 7. - 10. r.

 

Třída II. D je zřízena pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP). Také v této třídě je snížený

počet žáků (6 - 15) a při vzdělávání jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy. Individuální

potřeby a schopnosti žáka/ů jsou průběžně zohledňovány v metodách výuky, organizaci vzdělávání i

samotném hodnocení.

Aktuálně je ve třídě II. D šest žáků s LMP.

Třída je ročníkově i stupni základního vzdělávání (ZV) složená a sestává: 2., 3., 5., 7., a 9. ročník. Žáci

plní očekávané minimální výstupy dle RVP ZV, pouze dva žáci 9. r. plní výstupy „dobíhající“ přílohy

upravující vzdělávání žáků s LMP, která byla od 1. 9. 2016 zrušena. Žáci této třídy jsou v závěrečném

hodnocení na vysvědčení hodnoceni klasifikací.

Při vzdělávání žáků ZSW jsou realizovány tři školní vzdělávací programy (ŠVP):

ŠVP Cesta za poznáním - upravující vzdělávání žáků podle přílohy LMP (2 žáci)

ŠVP Škola pro život - zpracován v souladu RVP ZV (6 žáků)

ŠVP Cesta za sluníčkem - zpracován podle RVP ZŠS (3 žáci)

Všechny uvedené školní vzdělávací programy máme zveřejněny na webových stránkách ZŠ TGM

u odloučeného pracoviště ZŠ Wolkerova v sekci Dokumenty. Nově bude zveřejněna také minimální

doporučená úroveň očekávaných výstupů pro žáky s LMP.

Mgr. V. Wolf Kvitová

Informace školy ke Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

 

Vážení zákonní zástupci, rodiče,

od školního roku 2015/2016 jsme součástí ZŠ a MŠ TGM Bílovec. Všichni zákonní zástupci svých dětí přispívají do Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na školní rok částkou 250 Kč na 1 dítě. Příspěvek rodičů je v průběhu školního roku využíván k účelům finanční podpory žáků při realizaci školních vzdělávacích akcí a projektových činností, dále možného kulturního využití (kino, divadlo), příp. hmotné podpory žáků (dárek ke Dni dětí nebo vycházejícím žákům školy). Příspěvek lze uhradit také po částkách, prosíme však o jeho úhradu nejpozději do listopadu příslušného školního roku. Správcem sdružení rodičů je pan Miroslav Dosoudil, zástupcem rodičů pracoviště ZSW je paní Petra Školoudová. Každý nový žák školy obdrží jako přivítání tričko s logem školy ZŠ TGM.

Informace o Sdružení rodičů při ZŠ TGM Bílovec najdete také na níže vloženém odkazu.

 

Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/organy-skoly/sdruzeni-rodicu/

 

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová – vedoucí učitelka pracoviště ZŠ Wolkerova Bílovec