Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1. třídy – informace rodičům

Termín a místo konání zápisu:

úterý 25. 4. 2017 od 13.00 do 17.00

v budově školy na Ostravské ulici 658/28

Žádná kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy nevydáváme.

 • Základní škola má dostatečnou kapacitu, jsme schopni přijmout ke vzdělávání všechny žadatele.
 • Pokud rodiče (ZZ = zákonní zástupci dítěte) uvažují o odkladu školní docházky, žádost o odklad musejí podat již u zápisu. Přípravu žádosti o odklad včas konzultují s třídními učitelkami v MŠ, ty zasílají podklady o dítěti do poradny. Aby mohl být odklad u zápisu vyřízen, musejí rodiče 25. 4. 2017 přinést tyto doklady:
 1. doporučení z pedagogicko-psychologické poradny,  nebo
 2. doporučení dětského lékaře (či klinického psychologa).

Průběh zápisu:

 • formální část – vyplnění žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad,
 • motivační část – pedagogický pracovník orientačně posoudí připravenost dítěte na školní docházku, v případě potřeby doporučí rodičům (ZZ) konkrétní způsob, jak s dítětem pracovat při přípravě na vstup do 1. třídy.
 • Co si mají rodiče (ZZ) k zápisu s sebou přinést:
 1. občanský průkaz,
 2. rodný list dítěte.
 3. Doporučení rodičům

Doporučujeme, aby se oba zákonní zástupci včas shodli na tom, do které školy jejich dítě nastoupí k plnění povinné školní docházky.

(V případě, že se rodiče nedohodnou a jeden z nich podá žádost o přijetí bez vědomí toho druhého, který s vybranou školou nebude souhlasit, může nastat situace, že dítě nebude moci v září do školy nastoupit.)

Upozornění

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Každý zákonný zástupce dítěte je povinen své dítě přihlásit k zápisu (viz § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).

Desatero pro rodiče

Pokud máte zájem dozvědět se více o tom, co je to školní zralost a jak připravit dítě na školní docházku, doporučujeme vám Desatero pro rodiče (viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku).

Jak vyřídit odklad?

 1. Získat doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.
 2. Získat doporučení od dětského lékaře.
 3. S těmito dvěma doklady zajít na sekretariát školy a vypsat žádost o odklad.

 

POZOR! Žádost o odklad i s přílohami musíte podat nejpozději do 31. května.