Komunikace se školou

Pravidla pro komunikaci rodičů se školou

Základní pravidlo vzájemné komunikace
  • Rodiče chodí do školy zásadně na dopředu domluvené osobní schůzky.
  • Nevyžadují náhlé konzultace během přestávek mezi vyučovacími hodinami – učitelé nemají prostor na to, aby se jim věnovali – vykonávají dozory na chodbách, řeší problémy s žáky nebo se připravují na výuku. Výjimkou jsou mimořádně vážné situace, kdy má rodič obavu o zdraví a bezpečnost svého dítěte. V takovém případě se rodiče obracejí rovnou na vedení školy.  Tel.: 727 935 880 (sekretariát), 739 310 474 (zástupkyně ředitelky), 725 710 223 (ředitelka)
Rodiče chtějí uvolnit žáka z výuky – žák odchází během vyučování ze školy nebo se nebude vůbec účastnit vyučování po dobu 1 až 3 dnů
  • Rodiče prokazatelně informují třídního učitele – záznam musí být proveden v žákovské knížce nebo ve Škole OnLine.
  • Obsah záznamu: kdy, kam a s kým žák odchází, v zájmu bezpečnosti dítěte by rodič měl „být na telefonu“ kvůli ověření informace v případě nejasností.
Rodiče chtějí uvolnit žáka z výuky na více než 3 dny
Omlouvání absence
  1. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky.
  2. Po návratu žáka do školy musí být omluva uvedena písemně na omluvném listu v žákovské knížce (omluvu podepisuje zákonný zástupce žáka) nebo v informačním systému Škola OnLine.
  3. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli neprodleně po návratu do školy.
Další zodpovědná osoba

Na začátku školního roku rodiče sdělí třídnímu učiteli, koho určili jako další zodpovědnou osobu. Tuto osobu škola osloví v nutných případech, kdy zákonný zástupce nebude dostupný a bude třeba, aby žák pod dozorem dospělé osoby opustil školu. Nutnými případy se rozumí: úraz žáka, náhlé zhoršení jeho zdravotního stavu či jiné závažné události.

Řešení problémů

Rodiče zaznamenali nějaký problém, chtějí se poradit, řešit nepříjemnou situaci.

  1. Obrátí se přednostně na třídního učitele a domluví si s ním schůzku. Kontakty: https://www.tgmbilovec.cz/pedagogicky-sbor/
  2. Další možností je konzultace s výchovným poradcem či preventistkou nebo kterýmkoliv pedagogem, ke kterému mají důvěru. Kontakty: https://www.tgmbilovec.cz/poradenske-sluzby/
  3. Pokud problém přetrvává a nedaří se ho vyřešit, kontaktují rodiče zástupkyni či ředitelku školy. Kontakty: ivavankova@tgmbilovec, fialova@tgmbilovec.cz