Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol příspěvkových organizací Bílovce

Vážení rodiče,

6. května 2014 proběhne v naší obci zápis do mateřských škol. Zápis se uskuteční ve všech mateřských školách na území města Bílovec a v místních částech – Bravinném, Staré Vsi a Lubojatech.

K zápisu si prosím přineste:

  • občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte do MŠ,

  • doklad o trvalém pobytu dítěte,

  • rodný list dítěte,

  • potvrzení lékaře, že vaše dítě může v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, do mateřské školy nastoupit.

Kritéria, podle kterých budeme v letošním školním roce děti přijímat, si můžete přečíst níže.

Konkrétní informace budou podány u zápisu dne 6. 5. 2014.

Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol příspěvkových organizací Bílovce

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. (To znamená dítě pětileté nebo s odkladem školní docházky.)

III.

Pokud nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

 

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

10

Věk dítěte
(počet roků ke dni 31. 8. 2014 včetně)

2 roky

0

3 roky

5

4 roky

10

Individuální situace dítěte

Dítě se hlásí k celodennímu vzdělávání

10

Za každý den od data narození (včetně dne narození)
v předcházejícím školním roce (tj. od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014)

Dvouletí – čtyřletí

0,01

IV.

Pokud dojde k rovnosti bodů při shodném posuzování kritérií, bude rozhodnuto o přijetí žadatele na základě výsledků losování.

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Kritéria jsou v souladu s Doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání ze dne 9. října 2012, Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK.

V Bílovci 3. března 2014

Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy