Oznámení o přijetí

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno takto:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na dveřích hlavního vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy),
  • a na webových stránkách školy:  www.tgmbilovec.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 24. dubna 2020

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti je Vám přiděleno registrační číslo, které najdete na zápisním listu.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Jako účastníku řízení ve věci přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na základě ustanovením § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Této možnosti můžete využít ve dnech 21. 4. a 22. 4. 2020 v budově Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvkové organizace, kde bude připraven spis k nahlédnutí. Přesný termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 725 710 223.

 

Upozorňujeme Vás na důležité skutečnosti:           

  • Pokud rodiče (zákonní zástupci dítěte) uvažují o odkladu školní docházky, musí být žádost doložena těmito dokumenty:

- doporučení z pedagogicko-psychologické poradny,

- doporučení dětského lékaře (či klinického psychologa).

  • Doporučujeme, aby se oba zákonní zástupci shodli na tom, do které školy jejich dítě nastoupí k plnění povinné školní docházky. V případě, že se rodiče nedohodnou a jeden z nich podá žádost o přijetí bez vědomí toho druhého, který s vybranou školou nebude souhlasit, může nastat situace, že dítě nebude moci v září do školy nastoupit.

 

                                                                                                   Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy