Informace k zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a pro děti po odkladu školní docházky.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022, musí zákonný zástupce dítěte opět přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023.

  Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně při zápisu zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

K žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit obě tato doporučení:

•             doporučující posouzením příslušného školského poradenského zařízení

•             doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

•             V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky a budou mít v den zápisu potřebná doporučení, vyplňují pouze žádost o odklad povinné školní docházky.

 Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

K žádosti musí doložit tyto dokumenty:

•             pro dítě narozené v období od září do konce prosince 2016 - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

•             pro dítě narozené v období od ledna do konce června 2017 - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

 

Upozorňujeme Vás na důležité skutečnosti:

 

Doporučujeme, aby se oba zákonní zástupci shodli na tom, do které školy jejich dítě nastoupí k plnění povinné školní docházky. V případě, že se rodiče nedohodnou a jeden z nich podá žádost o přijetí bez vědomí toho druhého, který s vybranou školou nebude souhlasit, může nastat situace, že dítě nebude moci v září do školy nastoupit.

 

Pro školní rok 2022/2023 je dostatečná kapacita pro přijetí všech žadatelů.