Zápis do MŠ Wolkerova

19.03.2013 10:29

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol příspěvkových organizací Bílovce

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Pokud nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 16. 5. 2013.

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci nebo ve smluvní obci

10

Věk dítěte

2 roky

0

 

3 roky

5

 

4 roky

10

 

5 let

12

Individuální situace dítěte

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

15

 

V mateřské škole se vzdělává sourozenec dítěte

2

Za každý den od data narození v předcházejícím školním roce
do 31.8. 2013

Dvouletí – čtyřletí

0,01

IV.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Kritéria jsou v souladu s Doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání ze dne 9. října 2012, Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK.

 

Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy

Štítky:

|