PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020

12.05.2020 09:26

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

 

!!! DŮLEŽITÉ!!!

Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit svůj zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 05. 2020. Po tomto termínu již nebude možné dítě do skupiny zařadit. Po uzavření přihlášek budou sestaveny školní skupiny.
Žádáme rodiče, kteří se rozhodli poslat od 25. 5. děti do školy, aby vyplnili následující přihlášku.

Přihlášku k přítomnosti žáka ve škole vyplňte zde

 

Vážení rodiče,

od 25. května bude umožněna dobrovolná výuka žáků 1. stupně ve škole, je jen na vás, zda dáte či nedáte dítě do školy. I nadále bude probíhat distanční výuka.
Výuka bude probíhat každý pracovní den 4 vyučovací hodiny, tedy od 8:00 do 11:40 hodin.
Pokud budou žáci ve škole i odpoledne, pak nejdéle do 15:30 hodin.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

 MŠMT vydalo manuál s vymezením podmínek této výuky a na základě této metodiky Vás informuji
o základních provozních a hygienických pravidlech provozu naší školy:

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, budou upřednostněni žáci 1. – 3. ročníku.
 •  Žákům 4. a 5. ročníku bude umožněna výuka pouze v dopolední části od 8:00 do 11:40 hodin.
 • O možnosti stravování rozhodne počet skupin.
 • O zařazení dítěte do skupiny a možnosti stravování budete informování
  v termínu od 20. do 22. 5. 2020
 • V možnostech naší školy je vytvoření školních skupin v počtu 12 – 15 žáků za dodržení  podmínky - jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry.
 • Složení skupin je neměnné do konce června.
 • Vzhledem k omezenému počtu žáků ve skupinách nelze zabezpečit všem žákům třídního učitele. Může se také stát, že ve skupině budou žáci dvou ročníků.
 • Skupinu vedou přidělení učitelé (vychovatelé, asistenti pedagoga)l v dané části dne a do konce školního roku se nebudou měnit, kromě výjimečných případů.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Žáci se před školou neshlukují a dodržují předepsané rozestupy 2 metry.
 • Při prvním vstupu do školy (25. 5.) předkládá žák nebo zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (odkaz zde). Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • První den bude vstup umožněn pouze zadním vchodem z Wolkerovy ulice. Tento prostor je pro dodržení předepsaných rozestupů vhodnější.
 • Abychom zamezili většímu shromažďování a setkávání žáků různých skupin, žádáme vás o dodržení času příchodu žáků takto:
  7:40 hod. – 1. - 3. ročník
  7:50 hod. - 4. a 5. ročník
  Pedagogové si celou skupinu vyzvednou a odvedou do třídy.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Po skončení výuky žáci bezprostředně opustí areál školy.

 

Další důležité informace

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Na každý den musí mít žák 2 roušky a sáček na jejich odkládání.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Při výuce o použití roušky rozhoduje vyučující.
 • Všechny třídy a sociální zařízení jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy – omlouvání absence je povinné. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci pak budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
 • Co dělat, když žák patří do rizikové skupiny.
  Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
  v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

V Bílovci 8. 5. 2020                                                  Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

 

 

Manuál MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020