Organizace vzdělávání od 1.9.2021 – výběr informací pro žáky a jejich ZZ

30.08.2021 23:41

Z DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
VZHLEDEM KE COVID-19 / PROVOZ A TESTOVÁNÍ – také „MANUÁL“.

Výběr pro žáky a zákonné zástupce ZŠ Wolkerova při ZŠ TGM Bílovec.

Podmínky provozu a vnitřního režimu organizace vzdělávání stanoví s ohledem na epidemiologickou situaci a podmínky ředitel školy, který respektuje závazná pravidla a příslušná legislativní doporučení MŠMT, MZd, příp. mimořádná protiepidemická opatření místně příslušné KHS.

  • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první nebo druhý den školního vyučování, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
  • Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.
  • Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
    neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek.
  • Ve škole jsou dodržovány zvýšená hygienická a protiepidemická opatření.                            V. Wolf Kvitová