Komunikace vyučujících se žáky ZŠ Wolkerova v době distanční výuky

02.11.2020 13:02

Vyučující žáků ZŠ Wolkerova, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ TGM Bílovec, nabízejí žákům mimo e-mail a telefonickou komunikaci předání výukového materiálu pro daný školní týden.

Za dodržení stanovených preventivních hygienických opatření ve vymezeném prostoru přízemí budovy ZŠ Wolkerova bude nabízené předání vzdělávacího materiálu pro daný školní týden realizováno:

– 1x týdně – termínově dle domluvy se zákonným zástupcem – od 2.11.2020 učivo pro daný školní týden.

– Žákovi budou předány učebnice, pracovní sešity a pracovní listy, příp. další výukový materiál nezbytný ke zvládnutí zadané látky v domácím prostředí.

Bez časového prodlení a zdržování se v prostoru školy dodržujeme předání výukového materiálu přes zákonného zástupce žáka, příp. žáka samotného. 

– Zaměříme se na ročníkové učivo hlavních a naukových předmětů.

– Zpětná vazba k plnění zadaných činností bude žákovi sdělena následující školní týden formou telefonické konzultace s vyučujícím, příp. e-mail komunikace. 

– Činnost žáka v domácím prostředí bude vyučujícím slovně zhodnocena a evidována. 

Věříme, že tímto způsobem budou naši žáci lépe schopni zvládnout vzdělávání na dálku v domácím prostředí a že  podpoříme jejich speciálně vzdělávací potřeby vyplývající ze stanovené diagnózy mentálního postižení.  V. Wolf Kvitová, výchovná poradkyně pracoviště ZŠW