Individuální pohovory se zákonnými zástupci žáků ZŠ Wolkerova

05.10.2020 14:32

V termínu 5.10.–12.10.2020 proběhnou na našem pracovišti INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE se ZZ (rodiči) našich žáků. Rodiče budou podrobně seznámeni s individuálním vzdělávacím plánem (IVP), který každý žák tzv. speciální třídy našeho pracoviště ZŠW má školou k 30.9.2020 zpracován. Obsahově tento dokument reflektuje příslušné doporučení školského poradenského zařízení, v našem případě při vzdělávání žáků s mentálním postižením SPC v NJ J a Ostravě. Pokud rodiče neudělí souhlas se vzděláváním dle IVP a souhlas s jeho obsahem, nemůže být školou uvedené podpůrné opatření poskytováno. Spolupráci s našimi rodiči máme velmi dobrou, komunikujeme a vzájemně se respektujeme. Dobré spojení. V. Wolf Kvitová, výchovný poradce ZŠW