Hodnocení žáků ZŠ Wolkerova na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

19.01.2021 15:07

Informace pro zákonné zástupce a žáky

Hodnocení žáků základních škol bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou, je však třeba při hodnocení zohlednit specifickou situaci a podíl distanční výuky v tomto pololetí:

žácí speciálních tříd ZŠ Wolkerova byli v průběhu 1. pololetí vzděláváni především prezenčním způsobem ve škole

hodnocení 1. pololetí bude postaveno na podkladech z prezenční formy vzdělávání, tj. výsledcích písemného testování, ústního zkoušení, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání, spolupráce, snahy, plnění zadaných činností...

na vysvědčení budou žáci ZŠ Wolkerova hodnoceni klasifikací, tj. známkou v rozmezí 1–5 dle ŠVP ZŠ TGM Škola pro život – žáci s úpravou minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů z důvodu zdravotního znevýhodnění – postižení mentálního

při používání klasifikace jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku

– klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon

žák vzdělávacího oboru základní škola speciální (ZŠS) je na vysvědčení hodnocen slovně dle ŠVP Cesta za sluníčkem – školní vzdělávací program pro žáky se středně těžkým mentálním postižením – a v souladu se školním řádem stanovujícím formulace slovního hodnocení žáka ZŠS

Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků platí, že vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 

Výpis z vysvědčení za první pololetí škola předá žákům pracoviště ZŠW ve čtvrtek dne 28. 1. 2021.

     

                                                        V. Wolf Kvitová, vedoucí pracoviště  ZŠW