Výběrové řízení na pracovní pozici ekonom školy

30.01.2024

Výběrové řízení na pracovní pozici ekonom školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici ekonom školy.

Druh práce: ekonom příspěvkové organizace

Místo výkonu práce:
Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská
658/28, 743 01 Bílovec

Požadavky zaměstnavatele:

 • Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomické, ukončené maturitní zkouškou.
  (praxe ve školství a příspěvkových organizacích výhodou).
 • znalost podvojného účetnictví – nejlépe příspěvkové organizace
 • znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zákon o účetnictví včetně příslušných prováděcích předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 • výborná znalost práce na PC – kancelářské programy Word, Excel, …
 • výhodou je znalost účetního programu Fénix
 • znalost daňové problematiky
 • základní znalost a orientace v oblasti personální agendy

Další požadavky:

 • morální a právní bezúhonnost
 • důslednost a spolehlivost
 • flexibilita
 • odpovědnost, ochota se nadále vzdělávat a maximální samostatnost

Pracovní náplň:

 • Komplexní vedení podvojného účetnictví – všech organizačních složek a projektů, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílech majetku, závazků a pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích, sestavování hospodářského výsledku, účetní závěrky, vedení účetní knihy.
 • Zpracování veškerých účetních a statistických výkazů.
 • Zajišťování bezhotovostního platebního styku, vedení pokladny.
 • Zajišťování styku s bankami, FÚ, OSSZ, ZP, …
 • Tvorba, zpracování provozního rozpočtu pro jednotlivé součásti i za celek, kontrola a koordinace čerpání rozpočtů jednotlivých středisek, stanovení objemu prostředků na platy a ostatní přímé náklady na vzdělávání za celou organizaci i jednotlivé složky, návrhy, příp. opatření.
 • Korespondence s úřady, odběrateli a dodavateli.
 • Zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu.
 • Tvorba ekonomických směrnic.
 • Provádění rozborů hospodaření a stanovení případných opatření.
 • Mzdová agenda.

Platové zařazení:

 • 10. platová třída a platový stupeň podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • po 2 měsících osobní ohodnocení

Další informace:

 • práce na plný úvazek, jednosměnný provoz
 • příprava na předání agendy dle dohody – nejpozději v červnu

Podání nabídky:

 • nabídka bude podána v českém jazyce, pouze elektronickou poštou ve formátu PDF na adresu zadavatele: ivavankova@tgmbilovec.cz
 • do předmětu zprávy uveďte VŘ - ekonom

Lhůta pro podání nabídky:

 • do 27. 03. 2024 do 16:00 hodin

Nabídka musí obsahovat:

 • kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování, elektronická adresa, telefonní kontakt)
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, vztahujících se k výkonu zaměstnání
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělávání a další doklady osvědčující znalosti a dovednosti

Harmonogram výběru uchazeče:

 • kolo do 04. 04. 2024 – hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
 • kolo od 08. 04. 2024 - osobní pohovor s vybranými uchazeči (termíny pohovoru budou

dohodnuty telefonicky)

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to nejpozději 08. 04. 2024.

Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány.

V Bílovci 28. 02. 2024 Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy        

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100