Digitální učební materiály - EU peníze školám

Anglický jazyk I.stupeň

Anotace Digitální učební materiály jsou vytvořeny v aplikaci PowerPoint. Jedná se o prezentace pro 3. - 5. třídu, ve kterých se žáci seznámí s novou slovní zásobou k jednotlivým tématům, procvičí si již probrané učivo, seznámí se s tradičními svátky v anglicky mluvících zemích. Seznam...

Český jazyk I.stupeň

Anotace Digitální učební materiály jsou vytvořeny v aplikaci PowerPoint a Word. Jedná se o prezentace pro 2. a 3. třídu, ve kterých se žáci učí rozlišovat věty a jejich druhy, slova a jejich význam, poznávají systém českých hlásek. Seznámí se s vyjmenovanými slovy, slovními druhy a mluvnickými...

Český jazyk II.stupeň

Anotace Digitální učební materiály jsou vytvořeny v aplikaci PowerPoint. Jedná se o výukové prezentace pro 8. a 9. ročník ZŠ, ve kterých se žáci seznámí s vybranými spisovateli a jejich díly, dále se seznámí s některými gramatickými jevy (poměr mezi několikanásobnými větnými členy.), zopakují...

Chemie

Anotace Digitální učební materiály jsou vytvořeny v programu Microsoft Office Powerpoint 2010. Jedná se o prezentace, které obsahují řadu animací, které nejsou samoúčelné, ale napomáhají vizuální pozornosti žáků. Zvláště pak v některých učivech animace znázorňují postupy a myšlenkové...

Matematika II.stupeň

Anotace Výukové materiály byly vytvořeny pro interaktivní tabuli a práci v aplikaci Smart Notebook. V této sadě je učivo matematiky 2. stupně vybraných tematických celků pro 7., 8., a 9. třídu. Materiály slouží k doplnění nebo opakování daného učiva. Seznam s názvy...

Přírodopis

Anotace Prezentace v aplikaci PowerPoint slouží jako doplnění při výkladu učiva přírodopisu v 7. ročníku. Náplní celé sady jsou vybrané ekosystémy ČR, hospodářsky významné organismy, parazité, vybrané cizokrajné ekosystémy, stavba rostlinné a živočišné buňky, bakterie, viry a...